جنگل‌های شمال

مقالاتی درباره جنگل‌های هیرکانی (خزری) در شمال ایران

 
ذخیره گاه های جنگلی شرق مازندران
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۸٧  

1- ذخیره گاه جنگلی سرخدار گزو

    به مساحت 300 هکتار برای حفظ گونه سرخدار.

 

2- ذخیره گاه سفید پلت پارک جنگلی نور

      این ذخیره گاه  550  هکتاری  در  داخل  پارک جنگلی  نور  برای  محافظت  از گونه  با   ارزش  سفید پلت (Populus caspica Bornm) ایجاد شده است.

 

3- ذخیره گاه جنگلی شمشاد خیبوس- انجیلی 

    با مساحت 604 هکتار در طرح جنگلداری صنایع چوب و کاغذ مازندران برای حفظ گونه شمشاد (Buxus hyrcana Pojark)  در سال 1371 احداث شده، گونه های همراه آن، راش (Fagus orientalis Lipsky)  و کیکم (Acer monspessulanum L) است.

 

4- ذخیره گاه جنگلی شمشاد پارک جنگلی میرزا کوچک خان

    این ذخیره گاه 250 هکتاری در داخل پارک جنگلی میرزا کوچک خان جنگلی در آمل برای مراقبت از گونه شمشاد در نظر گرفته شده است.

 

5- ذخیره گاه جنگلی اُرس جاده هراز

    به مساحت 200 هکتار در جاده هراز و در سری «جون» قراردارد.

6- ذخیره گاه جنگلی اُرس یانه سر گلوگاه

    این ذخیره گاه 50 هکتاری اختصاص به گونه اُرس دارد.

 

7- ذخیره گاه جنگلی توس سنگده

    با مساحت 2000 هکتار برای حفظ گونه توس.

 

8- ذخیره گاه جنگلی اُرس سیاه بیشه

    این ذخیره گاه 200 هکتاری در جاده آمل و در سیاه بیشه برای محافظت از گونه ارس در نظر گرفته شده است.

 

 

منابع

 

1- ثابتی،حبیب الله، جنگل ها درختان و درختچه های ایران، دانشگاه یزد،چ 3 ،806+ 64ص.

2- جوانشیر، کریم، محمد حسین جزیره ای، محمود زبیری، مجید مخدوم، محمد رضا مروی مهاجر،1381، فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 13، جنگل و محیط زیست، دانشگاه تهران، چ1 ، 45+186 ص.

3- شریفی ، مرتضی، 1371، با پارک ها و ذخایر جنگلی ایران آشنا شوید ، سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور، معاونت مناطق مرطوب ونیمه مرطوب، جزوه داخلی، 61 ص.

4- شریفی ، مرتضی، 1373، شناسنامه پارک ها و ذخایر جنگلی کشور، سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور، معاونت مناطق مرطوب و نیمه مرطوب، جزوه داخلی، 135 ص.

۵- مظفریان، ولی الله، 1377، فرهنگ نام های گیاهان ایران، فرهنگ معاصر، چ2، 12+69+671 ص. للص

۶- مظفریان، ولی الله، 1383، درختان و درختچه های ایران، فرهنگ معاصر،چ1، 1003+394+55 ص.

  
 
 
< head > < / head > < head > < / head >