تنوع زیستی فلور استان مازندران

وجودگونه‌هایبومی،عاملیمهمدربرنامه‌ریزی‌هایکشاورزی ومنابعطبیعیو محیطزیستوازسرمایه‌هایاصلیهرکشورمحسوبمی‌شود. استانمازندرانبهلحاظ موقعیتجغرافیاییوتأثیرعواملمحیطیازویژگی‌هایخاصیبرخورداراست.دریایخزربا توجهبهوسعتآنوهمجواریباحوزهرویشیهیرکانییکیازعواملاصلیرویش‌هایانبوه دامنه‌هایشمالیالبرزاست.باتوجهبهآسیب‌هایمختلفکهبه دلایلمختلفدرپوشش‌ گیاهیاستانرخ دادهاستتهیهفلوراستانبسیارضروریاست.

 ازسال 1367 طرحجمع آوریوشناساییگیاهاناستانمازندرانوتشکیلهرباریوم

/ 0 نظر / 126 بازدید