پست های ارسال شده در بهمن سال 1388

تنوع زیستی فلور استان مازندران

وجودگونه‌هایبومی،عاملیمهمدربرنامه‌ریزی‌هایکشاورزی ومنابعطبیعیو محیطزیستوازسرمایه‌هایاصلیهرکشورمحسوبمی‌شود. استانمازندرانبهلحاظ موقعیتجغرافیاییوتأثیرعواملمحیطیازویژگی‌هایخاصیبرخورداراست.دریایخزربا توجهبهوسعتآنوهمجواریباحوزهرویشیهیرکانییکیازعواملاصلیرویش‌هایانبوه دامنه‌هایشمالیالبرزاست.باتوجهبهآسیب‌هایمختلفکهبه دلایلمختلفدرپوشش‌ گیاهیاستانرخ دادهاستتهیهفلوراستانبسیارضروریاست.  ازسال 1367 طرحجمع آوریوشناساییگیاهاناستانمازندرانوتشکیلهرباریوم
/ 0 نظر / 346 بازدید