جنگل‌های شمال

مقالاتی درباره جنگل‌های هیرکانی (خزری) در شمال ایران

تنوع زیستی فلور استان مازندران

وجودگونه‌هایبومی،عاملیمهمدربرنامه‌ریزی‌هایکشاورزی ومنابعطبیعیو محیطزیستوازسرمایه‌هایاصلیهرکشورمحسوبمی‌شود. استانمازندرانبهلحاظ موقعیتجغرافیاییوتأثیرعواملمحیطیازویژگی‌هایخاصیبرخورداراست.دریایخزربا توجهبهوسعتآنوهمجواریباحوزهرویشیهیرکانییکیازعواملاصلیرویش‌هایانبوه دامنه‌هایشمالیالبرزاست.باتوجهبهآسیب‌هایمختلفکهبه دلایلمختلفدرپوشش‌ گیاهیاستانرخ دادهاستتهیهفلوراستانبسیارضروریاست.  ازسال 1367 طرحجمع آوریوشناساییگیاهاناستانمازندرانوتشکیلهرباریوم
/ 0 نظر / 346 بازدید
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
6 پست
مهر 86
22 پست
شهریور 86
8 پست
مرداد 86
12 پست